Today’s Levitation: Chongqing South Road, Zhongzheng District, Taipei, Taiwan